Organisatie

De organisatie op Het Spectrum

Ons team bestaat o.a. uit de volgende professionals:

 

  • intern begeleiders
  • schoolarts
  • orthopedagoge
  • ouder-kindteam
  • logopedisten
  • Groei & Glunder
  • adviseur passend onderwijs

 

Samen dragen zij verantwoordelijkheid

voor de meest optimale zorg voor uw kind.

Groepsamenstelling

Uitgangspunt is altijd: 'de beste plek voor uw kind bij ons in school'.

 

Ieder kind bij ons op school wordt zorgvuldig in een groep geplaatst. Criteria waar wij rekening mee houden zijn:

leeftijd

didactische mogelijkheden

aansluiting bij klasgenoten op basis van gedrag

 

De lessen worden gegeven in kleine klassen. Er zitten maximaal 15 kinderen in een groep. Door het werken in kleine groepen kan uw kind de aandacht krijgen die het nodig heeft.

Sociale vaardigheden

Uitgangspunt is altijd: 'dat iedereen zich welkom, veilig en prettig voelt'

 

Bij elke leeftijd horen bepaalde sociale vaardigheden. Het oefenen van sociale vaardigheden komt op Het Spectrum iedere dag aan bod. Wij leren de kinderen:


elkaar te helpen

samen te werken

samen te spelen

samen een probleem op te lossen

zelfstandig te worden

zelf verantwoordelijkheid te dragen

 

Wij bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op de toekomst.

Individuele plannen

Wij proberen kinderen zoveel mogelijk binnen de groep te ondersteunen. Soms blijkt dit onvoldoende om goed tot leren te komen en scoort een kind beneden de verwachting. In dit geval zal een individueel plan worden opgesteld, waarbinnen speciale begeleiding wordt aangeboden.

 

Wanneer ontwikkeling onvoldoende of niet op gang komt zal uw kind worden besproken in de commissie van begeleiding (CvB).

Ondersteuningsprofiel

In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan de leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen die extra onderwijsbehoeften hebben.

 

In onderstaand profiel geven wij aan welke zorg uw kind bij ons kan verwachten.

Schoolondersteuningsprofiel SBO Het Spectrum

Het ontwikkelingsperspectief

Uitgangspunt is altijd: 'eruit halen wat erin zit'

 

Het ontwikkelingsperspectief is een document waarin op basis van alle informatie over uw kind wordt aangegeven welke prestaties wij per vakgebied en op sociaal emotioneel gebied van uw kind verwachten.

 

Het ontwikkelingsperspectief wordt twee keer per jaar bijgesteld en met ouders besproken.

Het onderwijs

Uitgangspunt is altijd: 'dat ieder kind leert, naar eigen kunnen'

 

Er wordt gedifferentieerd les gegeven. Dat betekent dat ieder kind zoveel mogelijk op eigen niveau onderwijs krijgt. Voor spelling en rekenen kan het zijn dat de leerlingen naar een eigen niveaugroep gaan. Wij gaan bij alle leerlingen uit van hoge verwachtingen.

Commissie van begeleiding

Wanneer de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling, kan de commissie van begeleiding (CvB) om een advies gevraagd worden.

 

De CvB bestaat uit interne begeleiding, schoolarts, psycholoog, orthopedagoog en ouder-kind adviseur.

 

Waar nodig kan zo extra hulp en begeleiding ingeschakeld worden. Ouders worden hier altijd vooraf van op de hoogte gesteld.